KGS Erfurt - Teambuildingtag 2017

Schüler haben Ideen.
Schüler engagieren sich.
Schüler können viel(e) bewegen.

  teambuilding kl